HUOM FORUM
  • 28.07.2015.

  Statut HUOM-a


  Temeljem članka 11. Zakona o udrugama, N.N. 70/97, Skupština HUOM -a na svom zasjedanju 13. prosinca 1997. donosi
   
  STATUT HRVATSKE UDRUŽBE OBITELJSKE MEDICINE

   

  Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na koje m djeluje Udružba, zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti rada, članstvu i članarini, pravima , obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, unutarnjem ustroju, tijelima, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odluči vanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine te o prestanku Udružbe i postupku s imovinom u slučaju prestanka djelovanja Udružbe.
   
  1. Opće odredbe
  Članak 1.
  Hrvatska udružba obiteljske medicine (u daljnjem tesktu HUOM) je neovisna i samostalna strukovna udruga liječnika specijalista opće/obiteljske medicine, specijalizanata obiteljske medicine i drugih liječnika koji se bave obiteljskom medicinom.
  Članak 2.
  Osnivači HUOM-a su specijalisti opće/obiteljske medicine koji su na poziv Inicijativne grupe koja je formirana tijekom održavanja Simpozija "Obiteljska medicina -da ili ne?" u svibnju 1992. godine u Zagrebu, na prijedlog Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, osnovali Hrvatsku udružbu obiteljske medicine 19. rujna 1992.god. kada je održana osnivačka skupština.
  Članak 3.
  Naziv udruge je: Hrvatska udružba obiteljske medicine sa skraćenim nazivom HUOM. Sjedište udruge je u Zagrebu, Rockefellerova ul. br. 4. Na memorandumu se hrvatskom nazivu dodaje i prevod na engleskom jeziku: “Croatian Association of Family Medicine”.
  Članak 4.
  HUOM je osnovan 1992.godine.
  HUOM je neprofitna organizacija. U pravnom prome tu s trećim osobama HUOM istupa samostalno i neograničeno u svoje ime i za svoj račun. Za svoje obveze prema trećim sobama odgovara svojim sredstvima.
  Članak 5.
  HUOM ima pečat okruglog oblika, promjera 3 cm. sa hrvatskim povijesnim grbom u sredini (štit sa 25 polja, prvo polje je crveno ), ispod kojeg je upisana brojka 1992 - godina osnutka udruge, a na obodu piše: Hrvatska udružba obiteljske medicine - Zagreb.
  HUOM ima svoj znak koji predstavlja obitelj iznad koje je greda na tri stupa (arhitrav) u krug u starohrvatskog pletera, a u pozadini koje je dio povijesnog hrvatskog grba. Na memorandumu se hrvatskom nazivu dodaje i prijevod na engleskom jeziku: “Croatian Association of Family Medicine”.
  Posebnim pravilnikom bit će reguliran način upotrebe pečata i memoranduma.
  Članak 6.
  HUOM djeluje na području Republike Hrvatske, a svoju djelatnost obavlja u podružnicama. Djelovanje HUOM -a i svih njegovih tijela je javno. Iznimno predsjednik pojedinog tijela može isključiti javnost kada se rješavaju pitanja od posebnog interesa za udrugu ili etička i staleška pitanja. Svoje članstvo i javnost HUOM obavješćuje putem časopisa
  Medicina familiaris Croatica ili drugim putem.
  Članak 7.
  HUOM zastupa i predstavlja predsjednik Upravnog odbora koji je ujedno i predsjed nik Udružbe. U slučaju spriječenosti zamjenjuje ga dopredsjednik ili tajnik. Kada postoje razlozi, ovo pravo i obvezu može prenijeti na drugog člana Upravnog odbora.
   

  2. Ciljevi i djelatnosti HUOM -a su

  Članak 8.
  Ciljevi:
  • Poticanje i sudjelovanje u znanstvenom, stručnom i edukativnom radu na području opće i obiteljske medicine, njihovu unapređenju, razvoju i podizanju kvalitete rada u zdravstvenoj zaštiti pučanstva.
  • Povezivanje svih liječnika specijalista opće i obiteljske medicine, okupljanje istih na razvoju prakse i znanosti u obiteljskoj medicini, te povezivanje sa sličnim strukovnim udrugama u svijetu.
  • Stvaranje modernog obrazovnog sustava koji će omogućiti razvoj obiteljski koncipirane medicine i zdravstvene zaštite u Hrvatskoj;
  • Razvoj prakse obiteljske medicine, njeno humaniziranje i razvoj etičkih principa.
  Djelatnosti:
  • Poticanje i organiziranje rasprava o svim temama koje mogu doprinjeti kvalitetnijoj praksi obiteljske medicine i osiguranju ekonomskog, socijalnog, civilizacijskog i kulturnog razvoja Hrvatske.
  • Briga za ugled, prava i sigurnost zdravstvenih djelatnika koji se bave obiteljskom medicinom.
  • Organiziranje stručnih i znanstvenih skupova, škola, seminara te drugih oblika edukacije članstva i pučanstva.
  • Suradnja sa srodnim znanstvenim i stručnim udrugama i pojedincima u zemlji i svijetu.
  • Pokretanje, organizacija i provođenje znanstveno -istraživačkih projekata.
  • Organiziranje vlastite izdavačke djelatnosti sukladno zakonu.
  Članak 9.
  Članovi HUOM-a svoje ciljeve ostvaruju kroz rad u pojedinim odborima i tijelima udruge.
  Odbori HUOM-a su:
  • Odbor za znanstveni rad,
  • Odbor za edukaciju i stalno stručno usavršavanje,
  • Odbor za unapređenje struke i poboljšanje kvalitete rada,
  • Odbor za izdavaštvo i marketing
  • Odbor za administrativna pitanja, te ostalim Odborima.
  Članak 10.
  Upravni odbor HUOM osniva svoje podružnice u Republici Hrvatskoj koje nemaju svojstvo pravne osobe. One djeluju u pravilu prema županijskom ustrojstvu jedinica lokalne samouprave ili drugačije .
  Podružnica se osniva ako ima najmanje deset članova prema odrednicama ovog statuta.
  Upravni odbor općim aktom uređuje sva pitanja potrebna za rad podružnica.
  Predsjednik podružnice predstavlja podružnicu.

   

  3. Članstvo

  Članak 11.
  Članstvo u HUOM-u je dobrovoljno. Redovitim članom može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske specijalist opće/obiteljske medicine ili specijalizant obiteljske medicine ako ispuni i potpiše pristupnicu u HUOM kojom prihvaća prava i obveze koje mu učlan jenjem pripadaju.
  Pridruženim članom mogu postati svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske doktori opće medicine, nespecijalisti, a koji se aktivno bave obiteljskom medicinom najmanje 5 godina. Prijedlog za prijem u pridruženo članstvo daje Podružnica, a potvrđuje Upravni odbor.
  Na prijedlog Upravnog odbora pridruženim članom može postati i specijalist opće/obiteljske medicine kao i doktor medicine iz stavka 2. ovog članka iz inozemstva uz potvrdu Skupštine.
  Pridruženi članovi imaju sva prava k ao i redovni članovi osim članka 12. stav 1. točka 3. Statuta.
  Članak 12.
  Pravo svakog člana HUOM-a je da:
  • sudjeluje u radu udruge kroz tijela udruge i njezine odbore.
  • prisustvuje svim skupovima koje organizira HUOM.
  • bira i da bude biran u tijela H UOM-a, osim članova prema članku 11. stavak 2. i 3. Statuta.
  • aktivno sudjeluje u razvoju prakse obiteljske medicine, širenju iste kao i u stvaranju standarda i normativa.
  • sudjeluje u povezivanju i koordinaciji svih liječnika obiteljske medicine u zemlj i i svijetu.
  • sudjeluje u osmišljavanju obrazovnog sustava preko specijalizacije iz obiteljske medicine.
  • sudjeluje u organiziranju stručnih i znanstvenih skupova, škola, seminara, simpozija, kongresa i drugih oblika okupljanja sa svrhom promicanja znanja i iskustva iz prakse, kao i stvaranja novih stavova.
  • sudjeluje u znanstveno - istraživačkim projektima u zemlji i svijetu.
  • sudjeluje u izdavačkoj djelatnosti HUOM -a
  • sudjeluju u davanju stručnih mišljenja tijekom pripremanja propisa iz obiteljs ke medicine.
  • koristi kraticu M.S.M.F.C. u značenju "membrum societatis medicinae familiaris Croaticae", stavljanjem na kraju svoga punog imena, iza oznake stručne kvalifikacije.

  Obveze člana su da:
  • sudjeluju u dostavljanju podataka potrebnih za rad HU OM-a prema propisima koje donose tijela HUOM -a.
  • redovito plača članarinu do 30. lipnja tekuće godine.
  • svojim postupcima ne nanosi štetu HUOM-u.
  Članak 13.
  Članstvo u HUOM-u prestaje:
  • podnošenjem pismene izjave o istupanju iz članstva ili zbog smrti
  • zbog neplaćanja članarine duže od godinu dana, uz prethodnu pismenu opomenu.
  • isključenjem odlukom Upravnog odbora zbog kršenja odredbi Statuta i etičkog kodeksa. Žalba na odluku Upravnog odbora upućuje se Skupštini HUOM-a. Odluka Skupštine HUOM-a je konačna
  .
   
  4. Ustrojstvo HUOM-a
  Članak 14.
  Tijela HUOM-a su:
  • Skupština HUOM-a
  • Upravni odbor
  • Predsjednik i dopredsjednik
  • Rizničar
  • Nadzorni odbor
  • Podružnice HUOM-a
  • Uređivačko vijeće MFC
  • Uređivački odbor MFC
  • Druga pomoćna tijela po odluci Upravnog odbora i Skupštine

  Skupština HUOM -a

  Članak 15.
  Skupština je najviše tijelo HUOM -a.
  Broj članova Skupštine utvrđuje se tako da na svakih 10 članova podružnice dolazi 1 delegat, uz predsjednika podružnice. Delegati se biraju u podružnicama sukladno članku 16. Statuta.
  Članak 16.
  Na neposrednim i tajnim izborima redoviti članovi HUOM -a biraju delegate za Skupštinu. Mandat delegata Skupštine traje 4. godine. Isti članovi mogu biti ponovno birani za delegate Skupštine kao i tijela HUOM -a.
  Delegati mogu biti opozvani ukoliko ne izvršavaju svoje dužnosti, krše Statut ili narušavaju ugled Udružbe.
  Članak 17.
  Skupština HUOM-a obavlja sljedeće poslove:
  • donosi Statut HUOM-a, njegove izmjene i dopune
  • donosi Poslovnik o radu Skupštine
  • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbor a
  • donosi financijski plan i zaključni račun
  • potvrđuje i razrješuje članove Upravnog odbora
  • bira i razrješuje predsjednika i dopredsjednika HUOM -a
  • bira i razrješuje rizničara HUOM-a
  • bira i razrješuje tajnika HUOM-a
  • bira i razrješuje Nadzorni odbor
  • bira i razrješuje glavnog urednika časopisa MFC
  • bira i razrješuje predsjednika i dopredsjednika Skupštine
  • potvrđuje članove Uređivačkog vijeća časopisa MFC
  • potvrđuje članove Uređivačkog odbora časopisa MFC
  • donosi odluke o prihvaćanju izvješća o radu predsjednika i rizničara HUOM-a, glavnog urednika časopisa MFC i Nadzornog odbora HUOM-a.
  • donosi odluke o prijemu u članstvo pridruženih članova iz članka 11. stavak 3. Statuta.
  • donosi odluke o povezivanju HUOM -a s drugim srodnim udrugama i organizacijama u zemlji i svijetu
  • donosi odluka o visini članarine, pretplate na časopis MFC i drugim davanjima članova
  • donosi odluke o utrošku sredstava iz članka 41 Statuta
  • rješava žalbe na odluke Upravnog odbora i Nadzornog odbora
  • donosi odluku o prestanku rada HUOM-a
  Članak 18.
  Sjednice, redovne i izvanredne, Skupštine saziva predsjednik HUOM -a.
  Skupštinu vodi predsjednik Skupštine ili dopredsjednik u slučaju njegove spriječenosti.
  Ako iz opravdanih razloga predsjednik ili dopredsjednik Skupštine nisu u mogućnosti voditi Skupš tinu, Skupštinu vodi predloženi delegat koji je izabran većinom glasova prisutnih. Glasovanje za izbor predsjedavajućeg Skupštine obavlja se javno.
  Članak 19.
  Redovna Skupština HUOM-a održava se jednom godišnje, a izborna svake 4 godine. Skupština zasjeda ako joj prisustvuje više od polovine delegata. Ako to nije slučaj, čeka se 30 minuta, a nakon toga Skupština može raditi s 1/3 pozvanih delegata. Odluke Skupštine su punovažne ako za njih glasuje više od polovice prisutnih delegata.
  Članak 20.
  Zahtjev za održavanje izvanredne Skupštine podnosi se predsjedniku HUOM -a, a mogu ga podnijeti: Upravni odbor, Nadzorni odbor ili 10% članova delegata Skupštine.
  Članak 21.
  Po primitku zahtjeva predsjednik HUOM -a dužan je u roku od 30 dana sazvati izvanrednu Sku pštinu. Ako se u tom roku ne sazove Skupština, izvanrednu Skupštinu će moći sazvati gore navedeni predlagač.
  Članak 22.
  Način sazivanja Skupštine, raspravljanja, način odlučivanja i glasovanja o prijedlozima i odlukama uredit će se Poslovnikom o radu Skupštine.
  Članak 23.
  Predsjednika i dopredsjednika Skupštine biraju delegati na Izbornoj Skupštini tajnim glasovanjem. Prijedlog za predsjednika i dopredsjednika podnosi Skupštini Upravni odbor ili neposredno delegati Skupštine. U slučaju da kandidati za predsjednika i dopredsjednika Skupštine dobiju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja samo za ta dva kandidata.
  Mandat predsjednika i dopredsjednika Skupštine traje 4 godine. Mandat može trajati kraće u slučaju ostavke ili opoziva od Skupštine.

  Upravni odbor

  Članak 24.
  Upravni odbor čine predsjednici Podružnica izabrani na lokalnim izborima i potvrđeni od Izborne Skupštine, od kojih Skupština bira predsjednika i dopredsjednika Upravnog odbora. Punopravni članovi Upravnog odbora su i rizničar HUOM-a i glavni urednik časopisa MFC te tajnik koji nema pravo odlučivanja u radu Upravnog odbora.
  Mandat predsjednika, dopredsjednika i članova Upravnog odbora traje 4 godine. U slučaju ostavke člana, Skupština izabire novog člana za preostalo trajanje mandata. U s lučaju hitnosti, Upravni odbor može imenovati privremenog zamjenika za razdoblje do sljedeće Skupštine.
  Članak 25.
  Predsjednika Upravnog odbora, dopredsjednika, rizničara, tajnika i urednika časopisa MFC bira i razrješava Skupština.
  Upravni odbor predlaže Skupštini rizničara i tajnika HUOM -a te glavnog urednika časopisa "MFC. Predsjednici Podružnica ne mogu biti predloženi za te dužnosti.
  U slučaju da dva kandidata za predsjednika Upravnog odbora dobiju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja samo za ta dva kandidata.
  Članak 26.
  Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine i rukovodi radom HUOM -a. Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:
  • provodi zaključke Skupštine
  • priprema prijedloge općih i drugih akata HUOM -a te ih podnosi Skupštini na usvajanje
  • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora koji potvrđuje Skupština
  • priprema financijski plan i zaključni račun te daje Skupštini na usvajanje
  • vodi registar članova
  • priprema prijedloge za prijem pridruženih članova iz inozemstva i daje Skupštini na usvajanje
  • predlaže visinu članarine, pretplate časopisa MFC i drugih davanja članova Skupštini
  • predlaže Skupštini povezivanje s drugim srodnim udrugama i organizacijama
  • odlučuje o organizaciji stručnih i znanstvenih skupova i seminara, kao i o drugim oblicima usavršavan ja
  • osniva Odbore predviđene Statutom i bira voditelje Odbora
  • provodi stegovni postupak prema članovima u slučaju kršenja obveza predviđenih Statutom
  • brine se o materijalnim dobrima HUOM -a
  • odlučuje o načinu obveznog izvješćivanja članstva o svom radu
  • predlaže Skupštini tajnika Upravnog odbora, koji nije punopravni član Upravnog odbora
  • predlaže Skupštini rizničara i glavnog urednika časopisa MFC, koji nakon izbora postaju punopravni članovi Upravnog odbora
  • bira tajnika časopisa, recenzente, lektore i tehničk og urednika kao i Uređivačko vijeće i Uređivački odbor časopisa MFC na prijedlog glavnog urednika časopisa MFC
  • razmatra izviješće rizničara i glavnog urednika časopisa MFC prema potrebi, a najmanje tromjesečno
  •  
  Članak 27.
  Rad Upravnog odbora obavlja se na sjednicama prema Poslovniku o radu Upravnog odbora HUOM -a.
  Upravni odbor pravovaljano odlučuje ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina njegovih članova. Odluke donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.
  Skupština može opozvati Upravni odbor u cijelosti ili pojedinog člana zbog neizvršavanja dužnosti, kršenja Statuta ili narušavanja ugleda Udružbe. Ukoliko opoziva pojedinog člana, bira novog za preostalo trajanje mandata.

  Predsjednik HUOM-a

  Članak 28.
  Predsjednik HUOM-a predstavlja i zastupa HUOM.
  Predsjednika HUOM-a u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti zamjenjuje dopredsjednik ili tajnik, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik.
  U slučaju nemogućnosti daljnjeg obavljanja dužnosti, predsjednika HUOM -a zamjenjuje dopredsjednik do izbora novog predsjednika na redovnoj ili izvanrednoj Skupštini.
  Upravni odbor u tom slučaju obvezno predlaže Skupštini održavanje izvanrednih izbora za predsjednika HUOM -a.
  Članak 29.
  Predsjednik HUOM-a obavlja slijedeće poslove:
  • saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora, te provodi njegove zaključke
  • provodi zaključke Skupštine
  • iznosi prijedloge i zaključke Upravnog odbora Skupštini
  • podnosi Skupštini na usvajanje Poslovnik o radu Upravnog odbora, kao i druge Poslovnike koje potvrđuje Skupština
  • podnosi godišnje izviješće Skupštini o svom radu i radu Upravnog odbora
  • zastupa HUOM pred drugim fizičkim i pravnim osobama i organizacijama
  • o svom radu redovito izvješćuje Upravni odbor
  • predlaže Upravnom odboru člana koji će ga zamijeni ti ako to nije u mogućnosti dopredsjednik
  • supotpisuje račune i ugovore čija vrijednost ne prelazi iznos od 10.000 kuna, a preko tog iznosa uz suglasnost Upravnog odbora. Za iznose veće od 75.000 kuna suglasnost daje Skupština.

  Dopredsjednik HUOM-a
  Članak 30.
  Dopredsjednik zamjenjuje predsjednika HUOM -a kada je ovaj spriječen.
  O svom radu izvješćuje predsjednika i Upravni odbor.
  Prava i obveze dopredsjednika i članova Upravnog odbora određuju se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.
   
  Tajnik HUOM-a
  Članak 31.
  Tajnik zamjenjuje predsjednika HUOM -a prema njegovom ovlaštenju te obavlja administrativne i tehničke poslove.

  Rizničar HUOM -a

  Članak 32.
  Rizničar HUOM-a vodi evidenciju o prihodima i rashodima, te redovito izvješćuje predsjednika o stanju na žiro računu, a najmanje tromjesečno izvješćuje Upravni odbor.
  Rizničar je dužan predati Nadzornom odboru na njegov zahtjev izvješće o poslovanju, a obvezno jedan put godišnje prije zaključnog računa.
  Članak 33.
  Rizničar ima pravo supotpisa uz predsjednika H UOM-a na račune i ugovore čija vrijednost ne prelazi iznos od 10.000 kuna, a preko tog iznosa uz suglasnost Upravnog odbora. Za iznose veće od 75.000 kuna suglasnost daje Skupština.

  Nadzorni odbor

  Članak 34.
  Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana, te zamjenik predsjednika i dva zamjenika članova.
  Nadzorni odbor bira se na Skupštini tajnim glasovanjem između više kandidata koje predlažu delegati neposredno na Skupštini.
  Članak 35.
  Nadzorni odbor razmatra na svojim sastancima zakonitost odluka koje donose tijela HUOM-a.
  Nadzorni odbor dužan je jedan put godišnje pregledati financijsko poslovanje HUOM -a, te obvezno zaključni račun.
  O svom radu svake godine podnosi izviješće Skupštini, te predlaže usvajanje zaključnog računa.
  Mandat Nadzornog odbora traje četiri godine, osim u slučaju ostavke ili opoziva od strane Skupštine.

  Podružnice HUOM-a

  Članak 36.
  Podružnice su samostalne u provođenju ciljeva i zadataka HUOM -a na svom području. Sastaju se najmanje tromjesečno. Svake 4 godine prije Izborne Skupštine tajnim glasovanjem biraju predsjednika Podružnice koji rukovodi radom Podružnice i predstavlja je u Upravnom odboru, nakon potvrde od strane Skupštine HUOM -a.
  Podružnice organiziraju, u suradnji s Upravnim odborom, godišnji Simpozij obiteljske medicin e kada za to dobiju mandat. Tada imaju pravo na otvaranje privremenog žiro računa.

  Uređivačko vijeće i Uređivački odbor

  Članak 37.
  Uređivačko vijeće i Uređivački odbor časopisa MFC na prijedlog glavnog urednika časopisa MFC bira Upravni odbor HUOM-a, a potvrđuje Skupština HUOM -a. Članovi Uređivačkog vijeća su priznati stručnjaci obiteljske medicine.
  Uređivački odbor pomaže glavnom uredniku časopisa MFC u stvaranju i provođenju uređivačke politike časopisa MFC. Sastaje se po potrebi, a najmanje tromjesečno. Rad Uređivačkog odbora regulira se Poslovnikom o radu.
  Mandat traje četiri godine, osim u slučaju ostavke ili opoziva od strane Upravnog odbora ili Skupštine.

  Imovina i stjecanje imovine HUOM -a

  Članak 38.
  HUOM je pravna osoba i ima vlastiti žiro račun.
  Za određene potrebe može se otvoriti privremeni žiro račun, koji se zatvara s prestankom potrebe.
  Odluku o otvaranju privremenog žiro računa, vrijeme trajanja, kao i prava potpisa donosi Upravni odbor uz suglasnost Skupštine.
  Članak 39.
  Prihodi HUOM-a se sastoje od obvezne članarine koju utvrđuje Skupština, dobrovoljnih priloga, dotacija, namjenskih sredstava i zarade od prodaje vlastitih izdanja (Zbornika simpozija, časopisa MFC i drugog) i autorskih prava te uguvorenih i ostvarenih istraživačkih projekata u skladu sa zakonom.
  Svoje materijalne troškove HUOM podmiruje iz svoje imovine.
  Ako svojim radom HUOM ostvari dobit, ona se koristi isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti HUOM -a.
  Članak 40.
  Raspolaganje sredstvima privremenog žir o računa imaju članovi HUOM-a koje ovlasti Upravni odbor.
  Evidenciju prihoda i rashoda privremenog žiro računa vodi privremeni rizničar kojeg potvrđuje Upravni odbor na prijedlog Odbora za koji se otvara privremeni žiro račun.
  Privremeni rizničar ima pravo supotpisa uz predsjednika Odbora na račune i ugovore čija vrijednost ne prelazi iznos od 10.000 kuna, a preko tog iznosa uz suglasnost Upravnog odbora. Za iznose veće od 75.000 kuna suglasnost daje Skupština.
  Članak 41.
  O stanju na privremenom žiro raču nu privremeni rizničar obvezno, a najmanje tromjesečno, izvješćuje Upravni odbor.
  Upravni odbor donosi odluku o prestanku potrebe za privremenim žiro računom, te predlaže Skupštini način korištenja moguće dobiti odnosno pokrića gubitka.
  Članak 42.
  Odluku o korištenju sredstava preostalih nakon podmirenja troškova cjelokupnog godišnjeg poslovanja HUOM -a donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora.
  O materijalnim troškovima rizničar HUOM-a vodi posebnu brigu i prati eventualno prekoračenje financijskog plana, te o tome obvezno izvješćuje predsjednika i Upravni odbor.
  Predsjednik HUOM-a i Upravni odbor tada obvezno predlažu rebalans financijskog plana koji podnose na uvid
  Nadzornom odboru i na prvoj Skupštini daju na usvajanje. Obrazloženje potrebe preko račenja financijskog plana podnosi predsjednik HUOM-a Skupštini.

   

  5. Prijelazne i završne odredbe

  Članak 43.
  Statut i njegove izmjene i dopune donosi Skupština HUOM -a. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Skupštini predlaže Upravni odbor, te delegati nepo sredno na Skupštini.
  Članak 44.
  HUOM prestaje s radom:
  • po odluci Skupštine HUOM-a, uz suglasnost dvije trećine svih delegata Skupštine.
  • u svim slučajevima predviđenim zakonom.
  U slučaju prestanka rada HUOM -a, imovina HUOM-a se, nakon izmirenja obvez a, predaje ŠNZ "A.Štampar".
  Članak 45.
  Skupština ovlašćuje Upravni odbor da eventualno uskladi Statut HUOM -a u slučaju zakonske obveze iz članka 17. Zakona o Udrugama (NN 70/97.), te o tome izvijesti Nadzorni odbor i predsjednika Skupštine.
  Članak 46.
  Sve što nije predviđeno ovim Statutom rješava se prema zakonima Republike Hrvatske.
  Prvi Statut HUOM-a usvojen je u Zagrebu 19. rujna 1992.
  Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom prihvaćanja na Skupštini HUOM -a 13.12.1997, a primjenjuju se danom upisa u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.
   
  Predsjednik HUOM-a:
  Dragomir Petric, dr.med.

  Dokumenti